دوره آموزشی مدیریت هیجانات منفی
ارائه شده توسط دکتر سید مهدی موسوی
دکترای روانشناسی سلامت
موضوعات ارائه شده در این مجموعه:
– بایدهای ما در زندگی
– اعتماد به نفس
– کمالگرایی
– ناامیدی
لیست پخش ارائه شده در این صفحه شامل 4 ویدئو می‌باشد که به شما امکان میدهد به صورت متوالی این ویدئوها را مشاهده کنید.