پرسشنامه سلامت عمومی

سنجش علایم اختلالات روانی

اجرای آزمون

افسردگی، اضطراب، استرس

سنجش علائم افسردگی، اضطراب و استرس

اجرای آزمون

تست افسردگی بک

سنجش شدت علائم افسردگی

اجرای آزمون
art-course-icon

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

سنجش شدت اضطراب

اجرای آزمون
art-course-icon

مقیاس وسواس فکری-عملی بیل براون (Y-Bocs)

سنجش َشدت افکار و رفتار وسواسی

اجرای آزمون