چگونه نگرانی های خود را کنار بگذاریم؟

نگرانی از افکار آزار دهنده و مداوم تشکیل شده است