استرس عبارتست از واکنش بـدن و ذهـن شـما نسـبت بـه درخواست‌هایی کـه از آنهـا صورت می‌گيـرد. زمانـی کـه احسـاس تهديـد می کنيـد، مغـز شـما مـواد شــيميايی ترشــح مي کنــد کــه هورمــون ناميــده مي شــوند و ايــن هورمونهــا، ســيگنالهای هشــدار را در کل بــدن ارســال مي کننــد. ايــن هورمون هــا بــدن شــما را بــرای اقــدام، آمــاده مي کننــد. هورمونهــا باعــث مي شــود پوســت شــما عــرق کنـد، تنفـس شـما سـريع تر شـود، ضربـان قلب تـان بـالا رود، ماهيچه هايتـان منقبـض شـده و همـه حـواس شـما احيـا شـود. این واکنش استرسی “فرارکن یا نبرد کن” نامیده می شود و هدف آن این است که به انسان توانایی مقابله با تهدیدات و خطر ها را بدهد. متاسـفانه بيشـتر تهديـدات مـدرن از قبيـل بـار کاری و يـا تنش هـا در خانـواده به گونـه ای نيسـت کـه مـا بـا آن نبرد کنیم یا اینکه فرار کنیم. زمانـی کـه مـا روشـی سـالم بـرای مواجهه بـا اسـترس نداشـته باشـيم، ايـن اسـترس بيـش از آنکـه بـه مـا کمـک کنـد باعـث ضربــه زدن بــه مــا مي شــود.

منابع استرس

منابع استرس عبارت اند از:

محیط فیزیکی: محيط هــای فيزيکــی اطــراف شــما می توانــد باعــث بــالا رفتــن ســطح اســترس شــود. ترافيــک، ســر و صــدا، شــرايط زندگــي ناراحــت کننــده و يــا ناامــن مي تواننــد باعــث ايجــاد اســترس شــوند.

خانــواده و روابــط: خانــواده و روابــط نيــز از منابــع روزانــه اســترس می باشند مانند: اختلافــات در ازدواج، روابــط ناســالم، نوجوانــان ســرکش، مراقبــت از يـک عضـو بيمـار در خانـواده، و يـا کـودک نيازمنـد مراقبت هـای ويـژه.

کار: اسـترس کاری مي توانــد ناشــي از نارضايتــي شــغلی، بــار کاری زيــاد، ناکافی بــودن حقـوق، شـرايط محيـط کار، و اختـلاف بـا مديـر و يـا همـکاران باشد.

موقعیت های زندگی: موقعيت هــای زندگــی نيــز مي تواننــد باعــث اســترس شــوند. بــه عنــوان نمونـه فقـر، بيـکاری، انـزوا و يـا نبـود حمايـت اجتماعـی همگـی روی کيفيـت زندگــی روزانــه شــما تاثيــر منفــی می گــذارد.

تغييـرات عمـده در زندگـی: تغييـرات عمـده در زندگـی از قبيـل تولـد نـوزاد، طـلاق، تغييـر شـغل و يـا نقـل مـکان بـه جايـی جديـد نیـز می توانـد اسـترس زيـادی روی شـما قـرار دهـد، حتـي اگـر خـود ايـن امـر، اتفـاق مثبتـی باشـد.

اسـترس بـه ميـزان کـم بـرای مـا خـوب اسـت زيـرا باعـث مي شـود مـا انگيـزه پيـدا کنيـم و در مسـير محقـق کـردن ظرفيت هايمـان تـلاش کنيـم. اســترس مســئله ای بســيار فــردی اســت. چيـزی کـه بـرای شـما اسـترس زا اسـت شـايد بـرای فـرد ديگـری اسـترس زا نباشـد.

بايــد بــه يــاد داشــته باشــيد کــه اســترس يــک بيمــاری روانــی نيســت. ولــي زمانـی کـه اسـترس در وجـود شـما افزايـش يابـد و باعـث شـود شـما بـه جـای انگيــزه داشــتن، احســاس بــدی داشــته باشــيد، در ايــن حالــت اســترس بــه سـلامت و بهداشـت روانـی شـما آسـيب می زنـد. اسـترس بـرای فـردی کـه در برابــر بيمــاری روانــی، آســيب پذيری دارد می توانــد يــک فاکتــور خطــر باشــد. اسـترس در مقاديـر بـالا نیـز می توانـد باعـث بـالا رفتـن فشـار خـون شـده، و حتـی نبـرد بـدن شـما را بـا عفونت هـا دشـوار کنـد.

نشانه های استرس

نشــانه های اســترس شــامل تغييــرات در بــدن، فعاليت هــا، احساســات و افـکار شـما اسـت. يادگرفتـن شناسـايی ايـن تغييـرات می توانـد بـه شـما در مديريـت بهتـر اسـترس کمـک کنـد:

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ: ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن، ، ﺗﻨﺶ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻋﻀﻼت ﺑﺪن، ﺳﺮدرد

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ: ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، ﺗﻔﮑﺮ آﺷﻔﺘﻪ، ﻓﮑﺮﮐﺮدن زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ: اﺿﻄﺮاب و دﻟﻮاﭘﺴﯽ، ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ، زود ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪن، اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي، ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری: ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی، ﺑﯽ ﻗﺮاری، ﮐﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ، ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ و دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ

استرس چه کسی را تحت تاثير قرار می دهد؟

زنـان بيشـتر از مـردان از احسـاس اسـترس خـود خبـر می دهنـد. علاوه بر آن میزان استرس در سالمندان و افراد با بیماری های مضمن (مانند دیابت، آرتـروز، و يـا بيمـاری قلبـی) بیشتر گزارش شده است.

منبع

انجمن سلامت روان کانادا. (۲۰۱۴). استرس. برگرفته از وبسایت Heretohelp.bc.ca

Leave A Comment

Related Posts